วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมป่าไม้ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  2. ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมป่าไม้เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้
  3. ให้บริการทางวิชาการด้านวิศวกรรมป่าไม้ตามความต้องการของสังคม
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม inflatable games