กลุ่มวิชาสาขาวิศวกรรมป่าไม้

สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้มีการจัดการเรียนการสอน เป็น 4 กลุ่มวิชา inflatable water slide

1) กลุ่มวิชาการสำรวจและทำแผนที่ โดยใช้กล้องรังวัดและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม (GPS)

2) กลุ่มวิชาการทำไม้ การวางแผน การประเมิน การยศาสตร์ เครื่องจักรกล และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำไม้

3) กลุ่มวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านป่าไม้ การจัดทำฐานข้อมูล ตลอดจนการเขียนโปรแกรมประยุกต์ในงานป่าไม้

4) กลุ่มวิชางานวิศวกรรมป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้ โดยใช้พืชเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรม

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้เป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านการสำรวจทำแผนที่ป่าไม้ การทำไม้ เทคโนโลยีสารสนเทศในทางป่าไม้ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในทางป่าไม้ นอกเหนือจากโอกาสเข้ารับราชการในหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ และภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ได้ เช่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) สมาคมอนุรักษ์สัตวป่า (WCS) เป็นต้น หรืออาจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก