ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง

ชื่อ-นามสกุล: ผศ.ดร.ชาคริต  ณ ตะกั่วทุ่ง
ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: Plantation Management Technology / Forest Ergonomics / Database Management / Forest Surveying
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 216
อีเมล์chakrit.n@ku.ac.th
Line id: @846gtzmq
Website: https://chakrit.thaiforestry.com

งานวิจัย

2024 - การประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าไม้สักด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน
2024 - ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าไม้สัก
2023 - โครงการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์และแมลง การตรวจวัดการเจริญเติบโตต้นไม้ ลักษณะอุตุ-อุทกวิทยา และปริมาณตะกอนแขวนลอยในพื้นที่เขาห้วยมะหาด
2023 - การวัดการเคลื่อนที่ของคลื่นเหนือเสียงในเนื้อไม้เศรษฐกิจ
2023 - การคำนวณเส้นทางรังสีของคลื่นเหนือเสียงในเนื้อไม้เศรษฐกิจ
2023 - การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อประเมินรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและผลผลิตของไม้ยูคาลิปตัส
2023 - ไม้ยูคาลิปตัสกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่-เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
2023 - การประยุกต์คลื่นเหนือเสียงในการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของไม้เศรษฐกิจ
2022 - โครงการส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
2021 - โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าเอกชน ด้วยงบอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020 - โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าเอกชน ด้วยงบอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020 - การพัฒนาระบบและเครื่องมือตรวจสอบการเจาะทำลายไม้สักของมอดป่าเจาะต้นสัก
2020 - การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประเมินมวลชีวภาพของไม้ยางพารา
2020 - บูรณาการรูปแบบการตัดฟันไม้ยางพาราเพื่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2019 - บูรณาการรูปแบบการตัดฟันไม้ยางพาราเพื่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2019 - การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประเมินมวลชีวภาพของไม้ยางพารา
2019 - โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจพัฒนาเกษตรตำบลหนองขาม จังหวัดสุพรรณบุรี
2018 - การพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อการประเมินสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลนโดยใช้โดรนในการถ่ายภาพ
2018 - ภาวะทางการยศาสตร์และความปลอดภัยของคนงานการทำไม้จากสวนป่าสัก
2018 - การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่
2018 - พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง
2018 - โครงการสำรวจความหลากหลายของพรรณไม้และเก็บข้อมูลกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน ชีวพนาเวศ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์)
2018 - โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนป่าที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ อ.อ.ป. จำนวน 3 แห่ง (มิใช่สวนป่าของ อ.อ.ป.)
2018 - โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
2017 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลผลิตและส่วนที่ใช้เป็นสินค้าได้ของไม้ยูคาลิปตัส
2017 - ระบบการประเมินและติดตามผลกระทบและระดับการใช้ประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
2017 - โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าห้วยแร้ง จ.ตราด
2017 - การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
2017 - ภาวะทางการยศาสตร์และความปลอดภัยของคนงานการทำไม้จากสวนป่าสัก
2017 - การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่
2016 - การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
2015 - การพัฒนาโปรแกรมคู่มือเรียนรู้พันธุ์ไม้ในสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว บนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
2015 - ผลกระทบจากการทำไม้ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ป่า และกายภาพของดินในพื้นที่สวนป่าไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2011 - การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
2010 - การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
2009 - การจัดการพืชพลังงานแบบครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน

ตารางเวลา