พนิดา พรพิพัฒน์

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวพนิดา พรพิพัฒน์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: งานสารบรรณ งานประกันคุณภาพ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 201
อีเมล์fforpdp@ku.ac.th