งานบริการวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ มีกิจกรรมบริการวิชาการ ที่นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการวิจัย แก้ปัญหา และพัฒนางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรของภาควิชาฯ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อฝึกทักษะด้วย โดยภาควิชาฯ มีงานบริการวิชาการต่าง ๆ และตัวอย่างกิจกรรมที่ผ่านมา ดังนี้

1. งานสำรวจ จัดทำแผนที่ที่ความละเอียดต่าง ๆ แผนที่ออนไลน์ ทั้งโดยการรังวัด การใช้ Drone การใช้กล้อง 360 องศา ตลอดจนการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS)

2. การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ด้านการทำไม้ การสำรวจ และเครื่องจักรกลทางป่าไม้

3. การจัดทำฐานข้อมูล แอพพลิเคชั่น

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูล 3 มิติ จากเครื่อง Laser scanner

หากสนใจ สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ chakrit.n@ku.ac.th หรือ line id @846gtzmq