งานบริการวิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ มีงานบริการวิชาการต่าง ๆ ดังนี้

  • งานสำรวจ จัดทำแผนที่ที่ความละเอียดต่าง ๆ ทั้งโดยการรังวัด ตลอดจนการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS)
  • การให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ด้านการทำไม้ การสำรวจ และเครื่องจักรกลทางป่าไม้
  • การจัดทำฐานข้อมูล แอพพลิเคชั่น และแผนที่ออนไลน์