พยัตติพล ณรงคะชวนะ

ชื่อ-นามสกุล: ผศ.ดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ตำแหน่ง: อาจารย์
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: Erosion Control Engineering / GIS
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 217
อีเมล์fforppn@ku.ac.th

งานวิจัย