พยัตติพล ณรงคะชวนะ

ชื่อ-นามสกุล: ผศ.ดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ
ตำแหน่ง: อาจารย์
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: Erosion Control Engineering / GIS
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 217
อีเมล์fforppn@ku.ac.th

งานวิจัย

2018 - สมรรถนะการเสริมแรงรากของไม้ยูคาลิปตัส
2017 - สมรรถนะการเสริมแรงรากของไม้ยูคาลิปตัส
2016 - สมรรถนะการเสริมแรงรากของไม้ยูคาลิปตัส
2015 - สมบัติเชิงกลของรากพืชไม้ป่า
2014 - โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาป่าสาธิตวังน้ำเขียว
2014 - สมบัติเชิงกลของรากพืชไม้ป่า
2012 - วิศวกรรมชีวภาพของดินเพื่องานป้องกันพื้นที่ลาด
2012 - การดำเนินงานป่าไม้ในสวนป่าลาดกระทิง
2011 - วิศวกรรมชีวภาพของดินเพื่องานป้องกันพื้นที่ลาด
2008 - บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว
2008 - การจำลองแบบเชิงพื้นที่ของข้อมูลบูรณาการในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2007 - บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว
2007 - การจำลองแบบเชิงพื้นที่ของข้อมูลบูรณาการในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2006 - การจำลองแบบเชิงพื้นที่ของข้อมูลบูรณาการในการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2006 - โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาว
2006 - บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว
2005 - การหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินในพื้นที่ป่าไม้ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
2003 - การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง วังน้ำเขียว โครงการย่อยที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเขตพื้นที่ป่าภูหลวง วังน้ำเขียว