นพรัตน์ คัคคุริวาระ

ชื่อ-นามสกุล: รศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ
ตำแหน่ง: อาจารย์
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: การทำไม้, การวางแผนการทำไม้, การวิจัยการดำเนินงานประยุกต์ทางป่าไม้, การรับรองทางป่าไม้, พลังงานชีวมวล, การป่าไม้แม่นยำ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 206
อีเมล์ffornrm@ku.ac.th

งานวิจัย

2024 - เครื่องมือประเมินงานทางการดำเนินงานป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ (Smart4For) (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2567)
2024 - 'เครื่องมือประเมินงานทางการดำเนินงานป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ (Smart4For)
2023 - ศูนย์กลางการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร : การปลูก การจัดการ การใช้ประโยชน์ และอุตสาหกรรม
2023 - ห่วงโซ่คุณค่าการจัดการไม้ยูคาลิปตัสเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว
2023 - ไม้ยูคาลิปตัสกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่-เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
2020 - การยกระดับฝึมือแรงงานภาคป่าไม้ครบวงจร
2020 - ระบบการเตือนภัยการบุกรุกป่าไม้
2020 - เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและขนส่งมวลชีวภาพของไม้ยางพารา
2020 - บูรณาการรูปแบบการตัดฟันไม้ยางพาราเพื่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2020 - แอปพลิเคชันประมวลผลภาพอัจฉริยะวัดปริมาตรของไม้ท่อน
2020 - การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบการเจาะไม้สักของหนอนผีเสื้อด้วยเทคนิคชีวอะคูสติกอีมิสชั่น
2019 - การประยุกต์ใช้การป่าไม้แม่นยำในสวนป่าไม้สักในภาคเหนือของประเทศไทย
2019 - บูรณาการรูปแบบการตัดฟันไม้ยางพาราเพื่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2019 - เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและขนส่งมวลชีวภาพของไม้ยางพารา
2019 - การประยุกต์ใช้การป่าไม้แม่นยำในสวนป่าไม้สักในภาคเหนือของประเทศไทย
2019 - บูรณาการการทอนไม้ยูคาลิปตัสเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสวนป่าเชิงพาณิชย์
2018 - การพัฒนาระบบ RFID ในการจัดการสวนป่าสัก
2018 - การศึกษาระบบการทำไม้และการขนส่งไม้ในสวนป่าสัก
2018 - การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่
2018 - ภาวะทางการยศาสตร์และความปลอดภัยของคนงานการทำไม้จากสวนป่าสัก
2018 - บูรณาการการทอนไม้ยูคาลิปตัสเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสวนป่าเชิงพาณิชย์
2017 - การศึกษาผลิตภาพและค่าใช้จ่ายในการปลูกกล้าไม้ยูคาลิปตัสด้วยวิธีปกติเปรียบเทียบกับเครื่องมือปลูกกล้าแบบเคลื่อนที่
2017 - การพัฒนารูปแบบ RFID ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมไม้
2017 - การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่
2017 - ภาวะทางการยศาสตร์และความปลอดภัยของคนงานการทำไม้จากสวนป่าสัก
2017 - การศึกษาระบบการทำไม้และการขนส่งไม้ในสวนป่าสัก
2016 - เศษเหลือจากการทำไม้ยางพาราเพื่อการผลิตพลังงานในประเทศไทย
2015 - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบบ่งชี้และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมไม้
2015 - การทำไม้ในป่าฟื้นฟูบนทีี่สูงอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2014 - การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดตราด
2008 - การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า
2007 - การตัดขยายระยะเพื่อปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพไม้สวนป่า