ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี

ชื่อ-นามสกุล: อ.ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี
ตำแหน่ง: อาจารย์
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: Logging / GIS / Operations Research
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 211
อีเมล์ffortpc@ku.ac.th

งานวิจัย

2024 - ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าไม้สัก
2024 - การประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน และการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าไม้สักด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน
2022 - โครงสร้างของสังคมพืช ความหลากหลาย และศักยภาพในการเก็บกักคาร์บอนของป่าดิบแล้งภายหลังการทำสัมปทานป่าไม้ 45 ปี บริเวณสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
2021 - การส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทางนิเวศ ลดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ และลดปัญหาการเผาพื้นที่เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ของประเทศ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
2006 - โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ