ขรรค์ชัย ประสานัย

ชื่อ-นามสกุล: ผศ.ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย
ตำแหน่ง: รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: Logging Impacts
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 215
อีเมล์fforkcp@ku.ac.th

งานวิจัย

2023 - โครงการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์และแมลง การตรวจวัดการเจริญเติบโตต้นไม้ ลักษณะอุตุ-อุทกวิทยา และปริมาณตะกอนแขวนลอยในพื้นที่เขาห้วยมะหาด
2023 - การคำนวณเส้นทางรังสีของคลื่นเหนือเสียงในเนื้อไม้เศรษฐกิจ
2023 - การประยุกต์คลื่นเหนือเสียงในการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของไม้เศรษฐกิจ
2023 - การวัดการเคลื่อนที่ของคลื่นเหนือเสียงในเนื้อไม้เศรษฐกิจ
2022 - โครงการส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
2021 - โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าเอกชน ด้วยงบอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2020 - โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าเอกชน ด้วยงบอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2020 - การพัฒนาระบบและเครื่องมือตรวจสอบการเจาะทำลายไม้สักของมอดป่าเจาะต้นสัก
2019 - โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจพัฒนาเกษตรตำบลหนองขาม จังหวัดสุพรรณบุรี
2019 - ผลประโยชน์ร่วมทางด้านสิ่งแวดล้อมของการปลูกป่าบนพื้นที่สูงเพื่อการกักเก็บคาร์บอน
2018 - การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่
2018 - สมบัติบางประการของอุทกวิทยาดิน น้ำท่า และคุณภาพน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่สูง ลุ่มน้ำสาขาแม่ถาง จังหวัดแพร่
2018 - การศึกษาผลกระทบจากการทำไม้ในสวนป่าสัก
2018 - โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
2018 - โครงการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนป่าที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ อ.อ.ป. จำนวน 3 แห่ง (มิใช่สวนป่าของ อ.อ.ป.)
2017 - การศึกษาผลกระทบจากการทำไม้ในสวนป่าสัก
2017 - ศึกษาวิจัยโครงการ "การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าเขาพระยาเดินธง" โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
2017 - โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่าห้วยแร้ง จ.ตราด
2017 - การศึกษาระบบการทำไม้เพื่อการจัดการสวนป่าสักอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา จังหวัดแพร่
2015 - ผลกระทบจากการทำไม้ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ป่า และกายภาพของดินในพื้นที่สวนป่าไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2015 - การทำไม้ในป่าฟื้นฟูบนทีี่สูงอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม