ขรรค์ชัย ประสานัย

ชื่อ-นามสกุล: ผศ.ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย
ตำแหน่ง: รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: Logging Impacts
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 215
อีเมล์fforkcp@ku.ac.th

งานวิจัย