ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา

ลำดับชื่อเวลา
1.นายพิทย์ (หัมพานนท์) พินิจการโกศล9 มี.ค. 2509 – 19 ม.ค. 2519
2.นายประเทือง ธรรมนิตยกุล20 ม.ค. 2519 – 16 พ.ย. 2525
3.นายทวี แก้วละเอียด17 พ.ย. 2525 – 17 มี.ค. 2528
4.นายชาญชัย ยาวุฒิ18 มี.ค. 25258 – 29 เม.ย. 2528 (รักษาการ)
30 เม.ย. 2528 – 16 พ.ค. 2535
17 พ.ค. 2535 – 1 มิ.ย. 2535 (รักษาการ)
2 มิ.ย. 2535 – 1 มิ.ย. 2537
5.นายพยัตติพล ณรงคะชวนะ21 มิ.ย. 2537 – 20 มิ.ย. 2539
6.นายลภโชค ถาวรวงษ์21 มิ.ย. 2539 – 25 มิ.ย. 2539 (รักษาการ)
25 มิ.ย. 2539 – 24 มิ.ย. 2541
7.นายวันชัย อรุณประภารัตน์25 มิ.ย. 2541 – 24 มิ.ย. 2545
8.นายพยัตติพล ณรงคะชวนะ 25 มิ.ย. 2545 – 24 มิ.ย. 2549
9.นายวันชัย อรุณประภารัตน์ 25 มิ.ย. 2549 – 1 เม.ย. 2553
10.นายปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์1 เม.ย. 2553 – 28 พ.ย. 2559
11.นายชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง19 พ.ย. 2559 – 1 ก.พ. 2560 (รักษาการ)
12.นางนพรัตน์ คัคคุริวาระ2 ก.พ. 2560 – 1 ก.พ. 2564
13.นายชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง2 ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน