ปณิธาน

ปณิธานของภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คือ

“สร้างสมภูมิปัญญาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมป่าไม้ ผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม สร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถชี้นำงานด้านเทคโนโลยีการทำไม้และระบบสารสนเทศในทางป่าไม้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”