จิรวัฒน์ ยิ่งดี

ชื่อ-นามสกุล: นายจิรวัฒน์ ยิ่งดี
ตำแหน่ง: นักวิจัย
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: วิศวกรรมปฐพีในการป่าไม้
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169
อีเมล์jirawat.yin@ku.th