ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล: อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: การทำไม้ / การทำแผนที่ป่าไม้
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 209
อีเมล์fforpwd@ku.ac.th

งานวิจัย

2023 - การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อประเมินรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและผลผลิตของไม้ยูคาลิปตัส
2018 - ภาวะทางการยศาสตร์และความปลอดภัยของคนงานการทำไม้จากสวนป่าสัก
2017 - การศึกษาระบบการทำไม้และการขนส่งไม้ในสวนป่าสัก
2017 - การศึกษาแนวทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก
2017 - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลผลิตและส่วนที่ใช้เป็นสินค้าได้ของไม้ยูคาลิปตัส
2014 - โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาป่าสาธิตวังน้ำเขียว
2014 - ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
2013 - ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
2012 - ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
2006 - โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
2002 - การสร้างเครื่องมือยกไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพของไม้ในประเทศไทย