รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “Tropical Forestry 2024”

ประกาศรับสมัครนิสิตคณะวนศาสตร์
 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3, 4 และระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Tropical Forestry 2024” ร่วมกับนิสิตจาก Yunnan University ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

กิจกรรมพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ 2566

วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 บุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 3 -4 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ร่วมพัฒนาภาควิชาฯ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดอุปกรณ์ในห้องต่าง ๆ การทำความสะอาด การคัดแยกขยะ และร่วมรับประทานอาหาร

Read more

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

Read more

งานเสวนาวิชาการ “ปลูกต้นไม้ เติมความรู้ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ “ปลูกต้นไม้ เติมความรู้ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-17.00 น. ณ อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นสารสนเทศเชิงลึก” (On Site)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวน นิสิต อาจารย์ และผู้สนใจ (ผู้วิจัยมือใหม่) เข้าร่วมการอบรม “การสืบค้นสารสนเทศเชิงลึก” ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2

Read more

อบรม “การใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ขั้นพื้นฐาน”

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ นำโดย ผศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ และ อ.เดชฤทธิ์ สิทธิบาล ให้บริการอบรม “การใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ขั้นพื้นฐาน” กับนิสิตคณะวนศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566

Read more

นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

บรรยากาศกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 104 ชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

โครงการสร้างเครือข่ายวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ประกาศตามหา นิสิตระดับ ป.ตรี ที่กำลังทำโครงงานวิจัย เข้าร่วมโครงการดีดี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more

บรรยากาศการฝึกงานวิชา การรังวัดและการทำแผนที่ในทางป่าไม้ภาคสนาม 2566

บรรยากาศการฝึกงานวิชา การรังวัดและการทำแผนที่ในทางป่าไม้ภาคสนาม (Field Forest Surveying and Mapping in Forestry) ระหว่างวันที่ 8 – 18 เม.ย. 2566 ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวนศาสตร์

Read more

ดูงานรายวิชาการวางแผนการทำไม้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ได้นำนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวางแผนการทำไม้ จำนวน 25 คน ทัศนศึกษา ณ บริษัท Siam Tree Development จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษากระบวนการทำไม้ยูคาลิปตัส การวางแผนการทำไม้ การขนส่ง ตลอดจนการส่งออกสินค้าด้วยเรือเดินสมุทร

Read more