กิจกรรมพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ 2566

วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 บุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 3 -4 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ร่วมพัฒนาภาควิชาฯ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดอุปกรณ์ในห้องต่าง ๆ การทำความสะอาด การคัดแยกขยะ และร่วมรับประทานอาหาร