Women in STEM on International Women’s Day

Facebook page ของ European Union in Thailand  ซึ่งเป็นเพจของ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้นำเสนอบทความสั้นเกี่ยวกับวันสตรีสากล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ผศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ มีเนื้อหาดังนี้ มาฟังเสียงของผู้หญิงในแวดวง #WomenInSTEM ในประเทศไทย เนื่องในวันสตรีสากลกัน! เราภูมิใจนำเสนอเรื่องของ

Read more

ดูงานรายวิชาการวางแผนการทำไม้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ได้นำนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการวางแผนการทำไม้ จำนวน 25 คน ทัศนศึกษา ณ บริษัท Siam Tree Development จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษากระบวนการทำไม้ยูคาลิปตัส การวางแผนการทำไม้ การขนส่ง ตลอดจนการส่งออกสินค้าด้วยเรือเดินสมุทร

Read more

บุคลากรภาควิชาฯ ลงพื้นที่โครงการวิจัย

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย และผศ.ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง ร่วมกับบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้และสาขาฟิสิกส์ ร่วมเก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง “การวัดการเคลื่อนที่ของคลื่นเหนือเสียงในเนื้อไม้เศรษฐกิจ” ที่สวนป่าทองผาภูมิ 1 จ.กาญจนบุรี

Read more

นิสิตปริญญาโทฝึกสร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ภาควาวิศวกรรมป่าไม้ได้นำนิสิตปริญญาโท ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา “การประยุกต์เทคโนโลยีป่าไม้สมัยใหม่ เพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน” ฝึกใช้อุปกรณ์ Drone RTK เก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อสร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูง ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

Read more

บุคลากรภาควิชาฯ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคา 2566 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ โดย ผศ.ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง และทีมงาน ได้นำนิสิตลงพื้นที่เขาห้วยมะหาด จ.ระยอง เพื่อเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง “การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์และแมลง การตรวจวัดการเจริญเติบโตต้นไม้ ลักษณะอุตุ-อุทกวิทยา และปริมาณตะกอนแขวนลอยในพื้นที่เขาห้วยมะหาด”

Read more

บุคลากรภาควิชาฯ ลงพื้นที่โครงการวิจัย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ และอ.จิรวัฒน์ ยิ่งดี เข้าพบเจ้าหน้าที่บริษัทสวนกิตติ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อหารือโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อประเมินรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและผลผลิตของไม้ยูคาลิปตัส

Read more

เปิดบ้าน มก. เลือกแนวทางวางอนาคต 2565

22 ธ.ค. 65 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ร่วมเปิดบ้าน มก. ในงานเลือกแนวทางวางอนาคต ต้อนรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาว่าที่นิสิตใหม่ มก. เปิดบ้านพาน้อง ๆ สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนในคณะวนศาสตร์ โดยมีรุ่นพี่ชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมกันต้อนรับ ตลอดทั้งวัน

Read more

โครงการสัมมาทิฏฐิภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ.2565

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้จัดโครงการสัมมาทิฏฐิ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Writing Academic Papers and Popularizing Research Work” ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ท & สปา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้มีวิทยากรรับเชิญ 2 ท่าน ได้แก่ Professor Stelian Alexandru Borz จาก Transilvania University of Brașov ประเทศโรมาเนีย และ Dr.Tomi Kaakkurivara จากประเทศฟินแลนด์

Read more

บุคลากรภาควิชาเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ภายใต้โครงการ FRAME

เมื่อวันที่ 2 – 30 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง และ ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ภายใต้โครงการ FRAME โดยมีสมาชิกโครงการ จากประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตและมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์)

Read more

International Conference of Forest Engineering 2022

เมื่อวันที่ 4-7 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ ได้เข้าประชุมวิชาการทางด้านวิศวกรรมป่าไม้ระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นปีละครั้ง ปีนี้เป็นร่วมมือกันระหว่าง COFE ของอเมริกา กับ FORMEC ของยุโรป จัดที่ Oregon State University (OSU) มีผู้เข้าร่วม

Read more