รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “Tropical Forestry 2024”

ประกาศรับสมัครนิสิตคณะวนศาสตร์
 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3, 4 และระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Tropical Forestry 2024” ร่วมกับนิสิตจาก Yunnan University ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

โครงการสัมมาทิฐิภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ.2567

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้จัดโครงการสัมมาทิฐิ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทาง Outcome-based education (OBE) ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมหัวหินบลูเวฟ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวิทยากรหลักคือ ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียเข้ารับฟัง “ร่างคู่มือความปลอดภัยและอาชีวอนามัย”

คณะวนศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย เข้ารับฟังร่างคู่มือความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และให้ข้อคิดเห็น โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจะมีการจัดทั้งหมด 3 ครั้งเนื้อหาต่อเนื่องกัน ดังนี้ ครั้งที่ 1 พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ครั้งที่ 2

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “โปรแกรมประเมินรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมของไม้ยูคาลิปตัส”

ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “โปรแกรมประเมินรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมของไม้ยูคาลิปตัส” ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ทาง Facebook: Forest Engineering นั้น ขอประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนดังรายชื่อด้านล่างนี้ และเนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมาก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “เทคโนโลยีการสำรวจเพื่อการประเมินผลผลิตไม้โตเร็ว”

ตามที่ศูนย์กลางการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจครบวงจรฯ ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “เทคโนโลยีการสำรวจเพื่อการจัดการและการประเมินมูลค่าไม้” ในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2567 ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ทาง Facebook: Forest Engineering นั้น ปรากฏว่ามีจำนวนผู้สมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่เปิดรับจำนวนมาก

Read more

บุคลากรภาควิชาฯ นำเสนอผลงานใน The 55th International Symposium on Forest Mechanization

วันที่ 20 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล ได้เข้าร่วมการประชุม The 55th International Symposium on Forest Mechanization (FORMEC) และ the 7th Forest Engineering

Read more

รับสมัครอบรมการใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ขั้นพื้นฐาน

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ร่วมกับ Husqvarna Thailand จัดอบรมการใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่สนใจ สถานที่: สวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางวันที่: 18-20 พฤศจิกายน 2566ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท ……………………………………………… เนื้อหาการอบรม– ความปลอดภัยในการใช้เลื่อยโซ่ยนต์– อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล– ส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์– หลักการทำงานของเลื่อยโซ่ยนต์–

Read more

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระเนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชา วิศวกรรมป่าไม้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565

Read more

กิจกรรมพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ 2566

วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 บุคลากรและนิสิตชั้นปีที่ 3 -4 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ร่วมพัฒนาภาควิชาฯ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดอุปกรณ์ในห้องต่าง ๆ การทำความสะอาด การคัดแยกขยะ และร่วมรับประทานอาหาร

Read more