เดชฤทธิ์ สิทธิบาล

ชื่อ-นามสกุล: อ.เดชฤทธิ์ สิทธิบาล
ตำแหน่ง: อาจารย์
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: ภูมิสารสนเทศป่าไม้ / การพัฒนาเครื่องจักรกลทางป่าไม้
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169
อีเมล์ffordrsi@ku.ac.th