รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ “Tropical Forestry 2024”

ประกาศรับสมัครนิสิตคณะวนศาสตร์
🎓 ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3, 4 🎓และระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Tropical Forestry 2024” ร่วมกับนิสิตจาก Yunnan University ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📌 อบรมเป็นภาษาอังกฤษ

ออกภาคสนาม
⛰️ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ดอยปุย จ.เชียงใหม่
🌳 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
🌊 สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กุมภาพันธ์
โดยแจ้งชื่อ สาขาวิชา ชั้นปี เบอร์ติดต่อ พร้อมแนบ Transcript ส่งมาที่ e-mail: fforpps@ku.ac.th และจะนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ต่อไป

⭐️ สมัครฟรี ⭐️
ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม