อบรมการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ขั้นพื้นฐาน บ.ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด

วันที่ 4 – 7 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ นำโดย ผศ.ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย ได้ให้บริการวิชาการจัดฝึกอบรมการใช้เลื่อยโซ่ยนต์ขั้นพื้นฐาน ให้กับบุคลากร บ.ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด จ.ลำปาง เพื่อให้สามารถทำงานโดยใช้เลื่อยยนต์ได้อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย