โครงการสัมมาทิฐิภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ.2567

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้จัดโครงการสัมมาทิฐิ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทาง Outcome-based education (OBE) ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมหัวหินบลูเวฟ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวิทยากรหลักคือ ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์