ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียเข้ารับฟัง “ร่างคู่มือความปลอดภัยและอาชีวอนามัย”

คณะวนศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสีย เข้ารับฟังร่างคู่มือความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และให้ข้อคิดเห็น โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจะมีการจัดทั้งหมด 3 ครั้งเนื้อหาต่อเนื่องกัน ดังนี้

ครั้งที่ 1 พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00 น.

ครั้งที่ 2 พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.

ครั้งที่ 3 พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.

รูปแบบออนไลน์

ท่านที่สนใจกรุณาลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/mzwSudvrhNAzW9ax6

รายละเอียดโครงการ >> https://sites.google.com/view/forest-osh-th/home

ทั้งนี้ทีมงานจะจัดส่งลิงก์การประชุมให้ท่านประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม