การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Transilvania University of Brașov, Romania

วันที่ 27 พ.ค. 2565 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ได้ให้การต้อนรับ Professor Stelian Alexandru Borz จาก Transilvania University of Brașov ประเทศโรมาเนีย ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชา Forest engineering, forest management planning and terrestrial measurement โดยได้หารือถึงการพัฒนาความร่วมมือทางด้านงานวิจัย และการศึกษา โดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการแลกเปลี่ยนทั้งในระดับบุคลากรและนิสิตในอนาคตทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 Professor Stelian Alexandru Borz ได้เดินทางไปบรรยายเรื่องวิศวกรรมป่าไม้ในประเทศโรมาเนียให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ระหว่างเรียนภาคสนามที่สวนป่าทองผาภูมิ และวันที่ 26 พ.ค. 2565 ได้บรรยายพิเศษแนะนำการศึกษาต่อที่ Transilvania University of Brașov ผ่านระบบ Zoom ด้วย