การฝึกงานวิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม พ.ศ.2565

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ได้จัดการเรียนวิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาคสนาม เมื่อวันที่ 13-24 พฤษภาคม 2565 ที่สวนป่าทองผาภูมิ 1 และทองผาภูมิ 2 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนิสิตได้มีโอกาสดูงานและศึกษากระบวนการทำไม้อย่างใกล้ชิดตลอด 10 วัน

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ขอขอบคุณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และบุคลากรในสวนป่าทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และความรู้แก่นิสิตเป็นอย่างดี

ภาพบรรยากาศการเรียนทั้งหมด