มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

Read more

งานเสวนาวิชาการ “ปลูกต้นไม้ เติมความรู้ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการและเยี่ยมชมนิทรรศการ “ปลูกต้นไม้ เติมความรู้ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-17.00 น. ณ อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นสารสนเทศเชิงลึก” (On Site)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวน นิสิต อาจารย์ และผู้สนใจ (ผู้วิจัยมือใหม่) เข้าร่วมการอบรม “การสืบค้นสารสนเทศเชิงลึก” ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2

Read more

นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

บรรยากาศกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 104 ชั้น 1 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

โครงการสร้างเครือข่ายวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ประกาศตามหา นิสิตระดับ ป.ตรี ที่กำลังทำโครงงานวิจัย เข้าร่วมโครงการดีดี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more