ดูงานหัวตัดไม้ Harvester ในรายวิชา เครื่องจักรกลทางป่าไม้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ในรายวิชาเครื่องจักรกลทางป่าไม้ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการทำงานของหัวตัดไม้ Harvester ในการตัดล้มไม้ ลิดกิ่ง ตัดทอนไม้ยูคาลิปตัส ในโอกาสนี้ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ขอขอบพระคุณบริษัท Nisula Thailand ที่อำนวยความสะดวกและให้ความรู้กับนิสิตที่เข้าร่วม