รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบจำลองสามมิติของต้นไม้ด้วย LiDAR”

เทคโนโลยี LiDAR (Light Detection and Ranging) ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันถูกนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงงานด้านป่าไม้ ข้อมูลที่ได้รับจากเทคโนโลยี LiDAR สามารถนำมาสร้างข้อมูลสามมิติที่จะช่วยให้การวัดมิติต่างๆ ของวัตถุได้อย่างละเอียดมากขึ้น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน LiDAR สำหรับการสร้างแบบจำลองสามมิติของต้นไม้มีความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยี LiDAR ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวัดมิติของต้นไม้ การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและรวมถึงการพัฒนางานวิจัยทางด้านป่าไม้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
  1.  เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของ LiDAR และเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน
  2.  เพื่อให้มีความเข้าใจและทักษะในการประมวลผลข้อมูลจากเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดินในการสร้างแบบจำลองสามมิติของต้นไม้
เป้าหมายหลัก

หน่วยงานด้านป่าไม้ สวนป่า ผู้พัฒนาโครงการด้านป่าไม้ และผู้ที่สนใจ รวม 20 คน

ระยะเวลา

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2567

สถานที่          

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ
กำหนดการเนื้อหาการอบรม
19 มิถุนายน 2567
8:30 – 9:00 น.ลงทะเบียน
9:00 – 10:30 น.หลักการทำงานของ LiDAR และการประยุกต์ใช้ในงานป่าไม้
10:30 – 10:50 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10:50 – 12:00 น.หลักการทำงานของเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน
12:00 – 13:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:40 น.การใช้เครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน (ภาคสนาม)
14:40 – 15:00 น.พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 – 16:00 น.การใช้เครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน (ภาคสนาม)
20 มิถุนายน 2567
8:30 – 9:00 น.ลงทะเบียน
9:00 – 10:30 น.การประมวลผลข้อมูลจากเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน
10:30 – 10:50 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10:50 – 12:00 น.การประมวลผลข้อมูลจากแบบจำลองสามมิติของต้นไม้
12:00 – 13:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:40 น.การประมวลผลข้อมูลจากแบบจำลองสามมิติของต้นไม้ (ต่อ)
14:40 – 15:00 น.พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 – 16:00 น.แนวทางการใช้ประโยชน์แบบจำลองสามมิติของต้นไม้
ค่าลงทะเบียน

คนละ 3,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน)

หมายเหตุ
  1. ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์มาเอง
  2. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  • แฟนเพจ https://www.facebook.com/kuff.fe
  • ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล อีเมล fforlwr@ku.ac.th 
  • โทร. 081 3177 355