ดำรงค์ ศรีพระราม

ชื่อ-นามสกุล: อ.ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม
ตำแหน่ง: อาจารย์
ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ: Forest Machinery /Database Management
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 02-5790169 ต่อ 215
อีเมล์ffordrs@ku.ac.th

งานวิจัย

2017 - โครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต
2016 - การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฎจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฎจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร(การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ (ต่อยอดปี 2556)
2016 - ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (2)
2015 - แนวทางการรับรองมาตรฐานข้าวเฉพาะถิ่นของกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 เพื่อใช้ในการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ
2014 - แนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
2014 - ข้อเสนอเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2013 - การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ
2013 - การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
2011 - การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2011 - การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2011 - ศึกษาสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจากข้อมูลทุติยภูมิ
2007 - การศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในวังสระปทุม
2006 - โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาว
2006 - การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
2002 - การสร้างเครื่องมือยกไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพของไม้ในประเทศไทย