รายงานการติดตามการเจริญเติบโตของต้นนนทรีทรงปลูก พ.ศ.2565

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ดำเนินโครงการ “การสร้างแบบจำลองสามมิติของต้นนนทรีทรงปลูกด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างของต้นนนทรีทรงปลูกเป็นฐานข้อมูลด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน (terrestrial laser scanner: TLS) ซึ่งสามารถติดตามการเจริญเติบโตของต้นนนทรีทรงปลูกได้ ในปี พ.ศ. 2565 นี้ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ได้สำรวจต้นนนทรีทรงปลูกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

Read more