รายงานการติดตามการเจริญเติบโตของต้นนนทรีทรงปลูก พ.ศ.2565

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ดำเนินโครงการ “การสร้างแบบจำลองสามมิติของต้นนนทรีทรงปลูกด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างของต้นนนทรีทรงปลูกเป็นฐานข้อมูลด้วยเครื่องสแกนเลเซอร์ภาคพื้นดิน (terrestrial laser scanner: TLS) ซึ่งสามารถติดตามการเจริญเติบโตของต้นนนทรีทรงปลูกได้

ในปี พ.ศ. 2565 นี้ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ได้สำรวจต้นนนทรีทรงปลูกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และรายงานการเจริญเติบโตของต้นนนทรีทรงปลูกทั้ง 9 ต้น ดังตารางต่อไปนี้ หรือเข้าชมแบบจำลองสามมิติของต้นนนทรีทรงปลูกได้ที่นี่ https://bit.ly/kunontri

ต้นที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DBH
(ซ.ม.)
ความสูง
(ม.)
การปกคลุมของเรือนยอด
(ตร.ม.)
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
(ตันคาร์บอนต่อต้น)
176.1117.63245.850.88
252.4118.02124.830.45
380.3921.11335.971.15
471.2719.61152.310.86
569.0316.84172.540.70
656.1817.1594.940.49
753.69/38.4217.73162.610.71
855.66/36.2818.05150.950.73
967.9018.55208.580.74