บุคลากรภาควิชาฯ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคา 2566 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ โดย ผศ.ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง และทีมงาน ได้นำนิสิตลงพื้นที่เขาห้วยมะหาด จ.ระยอง เพื่อเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง “การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์และแมลง การตรวจวัดการเจริญเติบโตต้นไม้ ลักษณะอุตุ-อุทกวิทยา และปริมาณตะกอนแขวนลอยในพื้นที่เขาห้วยมะหาด”