นิสิตปริญญาโทฝึกสร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ภาควาวิศวกรรมป่าไม้ได้นำนิสิตปริญญาโท ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา “การประยุกต์เทคโนโลยีป่าไม้สมัยใหม่ เพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน” ฝึกใช้อุปกรณ์ Drone RTK เก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อสร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูง ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา