แบบจำลองสามมิติของต้นนนทรีทรงปลูก

การสร้างแบบจำลองสามมิติของต้นนนทรีทรงปลูกโดยเครื่องสแกนวัตถุสามมิติด้วยแสงเลเซอร์ (Terrestrial Laser Scanner)

ประวัติต้นนนทรีทรงปลูก

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จของคณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทรงปลูกต้นนนทรี ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ถูกเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ต้น บริเวณหน้าอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้น มีพระมหากรุณาธิคุณร่วมการแสดงดนตรีที่หอประชุมของมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก อันนำไปสู่การเสด็จ “เยี่ยมต้นนนทรี” ที่ทรงปลูกและ “ทรงดนตรี” สืบเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2515 รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง

ต้นนนทรีทรงปลูก ปี พ.ศ. 2564

ในปี พ.ศ. 2564 ต้นนนทรีทรงปลูกมีอายุ 58 ปี ในโอกาสนี้ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ได้จัดทำแบบจำลองสามมิติของต้นนนทรีทรงปลูกโดยเครื่องสแกนวัตถุสามมิติด้วยแสงเลเซอร์ (terrestrial laser scanner: TLS) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างของต้นนนทรีทรงปลูก มีรายละเอียดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่ความสูงเพียงอก (1.3 เมตรจากพื้นดิน) ความสูง และการปกคลุมของเรือนยอด  

ลำดับต้นนนทรีทรงปลูก

ลำดับต้นนนทรีทรงปลูก ต้นที่ ๑ อยู่ติดถนนงามวงศ์วานและเรียงลำดับต่อเนื่องมาจนครบ ๙ ต้นดังภาพข้างต้น (แผนที่) จากข้อมูลแบบจำลองสามมิติของต้นนนทรีทรงปลูกวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่ความสูงเพียงอกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.67 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 17.41 เมตร การปกคลุมของเรือนยอดเฉลี่ย 153.71 ตารางเมตร และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเฉลี่ยเท่ากับ 0.58 ตันคาร์บอนต่อต้น มีรายละเอียดแต่ละต้นดังตารางต่อไปนี้

ต้นที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DBH (ซ.ม.)ความสูง (ม.)การปกคลุมของเรือนยอด (ตร.ม.)ปริมาณการกักเก็บคาร์บอน (ตันคาร์บอนต่อต้น)
77.215.41213.100.79
53.317.2159.820.44
80.419.92308.921.09
70.618.63134.660.80
68.217.32168.630.70
56.218.1079.780.51
52.5/38.316.58148.770.64
55.5/36.517.17103.430.69
67.816.32166.250.66

สำหรับท่านที่สนใจสามารถรับชมแบบจำลองสามมิติของต้นนนทรีทรงปลูกได้ ที่นี่ ซึ่งสามารถวัดขนาดส่วนต่างๆ ของต้นนนทรีได้ดังตัวอย่าง คลิปวิดีโอ นี้