โปรแกรมประเมินน้ำหนักและมูลค่าไม้ยางพารา

วัตถุประสงค์:

เพื่อพัฒนาเครื่องมีในการประเมินมูลค่าไม้ยางพารา สำหรับช่วยให้เกษตรกรเจ้าของสวนยางพาราและผู้ซื้อไม้ ใช้เป็นข้อมูลกลางในการตกลงราคาซื้อขายไม้อย่างเป็นธรรม

ผลการประเมินแยกน้ำหนักไม้ออกเป็น 4 ส่วน คือ กิ่งขนาดเล็ก กิ่งขนาดใหญ่ ลำต้น และ ตอและราก เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ที่นอกเหนือจากการใช้สำหรับไม้แปรรูปแล้ว ยังใช้สำหรับไม้พลังงานด้วย

รูปแบบการใช้งาน

1.แอพในโทรศัพท์ ติดตั้งได้จาก https://play.google.com/store/apps/details…

2.ใช้งานผ่านเว็บ ที่ https://eng.forest.ku.ac.th/project/rubber/

ลองใช้แล้ว รบกวนประเมินและให้ข้อเสนอแนะที่ https://forms.gle/N1jSfUwEcG4iFDrB7เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงในอนาคตครับขอบคุณครับ

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ใช้งานได้ฟรี เพราะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ