ภาพบรรยากาศกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและอาจารย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนในเรื่องการเรียน โดยอาจารย์ทุกท่านได้นำเสนองานวิจัยต่าง ๆ ที่อาจารย์แต่ละท่านสนใจและดำเนินการอยู่ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 3 สามารถเลือกทำโครงงานที่สนใจได้ง่ายขึ้น การเล่นเกม และการแยกกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา