Homeบุคลากรปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

การติดต่อ

รูป

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:
ชื่อ-นามสกุล : อ.ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
สาขาที่เชียวชาญ/สนใจ : การทำไม้ / การทำแผนที่ป่าไม้
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 02-5790169 ต่อ 209
อีเมล์ fforpwd@ku.ac.th

 


 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล

 นางสาวอรุณลักษณ์ นิยม   วิศวกรรมป่าไม้ [XC11] 
 นางสาวรพีพร ใบยา   การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม [XC62] 

 


งานวิจัย

2015

การพัฒนาโปรแกรมคู่มือเรียนรู้พันธุ์ไม้ในสวนรวมพันธุกรรมไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว บนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้ร่วมวิจัย

2014

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

หัวหน้าโครงการ

2014

โครงการวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาป่าสาธิตวังน้ำเขียว

ผู้ร่วมวิจัย

2014

นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ผู้ร่วมวิจัย

2013

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

หัวหน้าโครงการ

2013

นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ผู้ร่วมวิจัย

2012

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

หัวหน้าโครงการ

2012

นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ผู้ร่วมวิจัย

2006

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผู้ร่วมวิจัย


รายวิชาที่สอน

 

assessment

tlist

Loginระบบพัสดุภาควิชา

tool

ระบบจองห้องเรียน

room

ระบบนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา

calendar

Free business joomla templates