การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557

กำหนดการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. กำหนดการสัมมนาปลายภาคระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์ ประจำภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
    วันอังคารที่ 15 – วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 4 ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์
  2. ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการศึกษาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์
  3. แบบเสนอชื่อเรื่องสัมมนาภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
  4. ใบรับรองเอกสารประกอบการสัมมนา ภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
  5. รูปแบบการพิมพ์บทคัดย่อ ภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2557
  6. รายชื่อกรรมการผู้ควบคุมวิชาสัมมนา ที่นิสิตต้องส่งเอกสารฉบับเต็ม

 

การส่งเอกสาร

อ.ดร.ขรรค์ชัย ประสานัย  ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้  ห้อง 213