ให้นิสิตรอพินิจและเข้าข่ายรอพินิจเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ให้นิสิตที่อยู่ในสถานะรอพินิจและเข้าข่ายรอพินิจ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาปลดล็อคให้สามารถพิมพ์ใบชำระเงิน (KU9) และลงทะเบียนเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาได้

ช่วงเวลาการเข้าพบ: 23 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2557

หมายเหตุ สำหรับนิสิตที่มีสถานะปกติ แนะนำให้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเช่นกัน