กำหนดการสัมมนา I ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวนศาสตร์

sem1

การสัมมนา I นี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีวนวัฒน์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ และวิศวกรรมป่าไม้ ในการจัด เพื่อให้นิสิตได้นำเสนองานวิจัยแลกเปลี่ยนกันระหว่างสาขา โดยในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 นี้ สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัด

ท่านสามารถดาวน์โหลดตารางกำหนดการได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ [ตารางกำหนดการ]