ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชาการรังวัดป่าไม้ 1

ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชาการรังวัดป่าไม้ 1

คะแนนเต็ม 125 คะแนน (25%)

score

 

 

ลำดับ รหัสนิสิต ชื่อ หมู่ รวม
1 5410300050 นางสาวชณัฐชา บัวศรีจันทร์ 1 76
2 5410300149 นางสาวพิมพ์ภา โตเอี่ยม 1 72.5
3 5410300173 นางสาวรัตนา งามยิ่ง 1 79
4 5410300181 นางสาวรุ่งนภา รวมครบุรี 1 48
5 5410300211 นางสาวสุพิชชา สุวรรณาภรณ์ 1 77.5
6 5410300262 นางสาวอิงฟ้า ธรรมสารสมบัติ 1 83
7 5410301072 นายวรุต ชาลีคาร 1 43.5
8 5410302320 นายยุทธพร ธนะมูล 1 73
9 5410300017 นางสาวกีรติ พันทะสาร 2 98
10 5410300084 นางสาวทิพรัตน์ แรงจริง 2 68
11 5410300106 นางสาวนภัสนันท์ วัชรพัฒนกุล 2 105.5
12 5410300114 นางสาวปนัดดา ยุไร 2 56
13 5410300131 นางสาวพัธชา บุญหล่อ 2 85.5
14 5410300246 นางสาวอัจฉรา มะโนจิตต์ 2 105
15 5410301129 นายศรรัก จันทร์คง 2 79
16 5410302079 นายอัฐวีร์ พิมพา 2 74.5
17 5410300041 นายจิรายุ เปี่ยมรอด 3 63
18 5410300092 นายธารินทร์ เมตตา 3 73
19 5410300157 นางสาวภัทราพร แสงโสภา 3 102.5
20 5410300203 นายศิรการณ์ ฝอยทองร่วง 3 42.5
21 5410300220 นางสาวสุวัลญา สง่าแสง 3 39.5
22 5410300254 นางสาวอาภัสรา ทาแกง 3 105.5
23 5410300271 นางสาวอิสรีย์ ฉะเชนรัมย์ 3 93.5
24 5416000392 นายกรภัทร์ พันธุมะบำรุง 4 50.5
25 5416000414 นายโชติวิทย์ ธนชัยบุบผารมย์ 4 26
26 5416000422 นายธนา กั่วพานิช 4 67
27 5416000431 นายธวัชชัย มูลตลาด 4 57
28 5416000457 นางสาวรัชฎาภรณ์ แดนประโคม 4 57.5
29 5416000465 นายสุพจน์ ทองทา 4 25
30 5416000473 นายสุโรจน์ แซ่ตั้ง 4 11
31 5410300238 นางสาวอภิญญา เอื้ออรุณชัย 5 42.5
32 5410300475 นายจิรายุ พูลทวี 5 98.5
33 5410300742 นายนฤพล จันทนะ 5 85
34 5410300785 นางสาวเบญจวรรณ รักอักษร 5 85
35 5410300882 นายพัชรพฤกษ์ ทองคำ 5 83
36 5410300980 นายภิสิทธิ์ พานทอง 5 82
37 5410301013 นางสาวมนันยา พลาอาด 5 89.5
38 5410301064 นางสาววราลักษณ์ เย็นใจ 5 90
39 5410300572 นางสาวณภัทรชนน สีนวนดำ 6 94.5
40 5410300807 นางสาวประภาวดี นุติประพันธุ์ 6 102.5
41 5410300904 นางสาวพันทิวา แสงอบ 6 98
42 5410301846 นางสาวกนกพร สายทอง 6 81.5
43 5410301935 นางสาวจันทร์จิรา มูลแก้ว 6 78.5
44 5410302192 นางสาวเบญจมาศ ศาลาน้อย 6 112
45 5410302559 นายอมรพงษ์ คล้ายเพชร 6 90
46 5410302583 นางสาวอาภากร สิงห์เทียน 6 91
47 5410300386 นางสาวกมลพร ชัยวิศิษฐ์ 7 61.5
48 5410300670 นางสาวทิพากร ภูสาคร 7 66
49 5410301081 นายวัชรพงษ์ โพนคำหล 7 80.5
50 5410301102 นายวีรยุทธ บุญเพ็ง 7 98
51 5410302150 นางสาวนารีรัตน์ สังข์คำ 7 59.5
52 5410302290 นางสาวไพรินทร์ พละศักดิ์ 7 39
53 5410302567 นางสาวอรพรรณ ไชยเลิศ 7 81
54 5410302664 นายนนทพันธ์ พิมพ์จำปา 7 32
55 5410300611 นางสาวณัฐธิดา ชุมภูรัตน์ 8 101
56 5410301099 นางสาววิชุตา กันภัย 8 113.5
57 5410301161 นายศุภวิชญ์ พงศกรธนวัฒน์ 8 99.5
58 5410301226 นายอดิศักดิ์ เหงี่ยมสระน้อย 8 105
59 5410301862 นายกฤษขจร แตงอ่อน 8 92.5
60 5410301871 นายกฤษณพงศ์ ข่มอาวุธ 8 79.5
61 5410302401 นางสาวศศิธร เพียนเลิศ 8 85
62 5410300424 นางสาวขวัญชนก ทองจาด 9 73
63 5410300751 นางสาวนัทยา เมฆหมอก 9 107.5
64 5410300912 นางสาวพัสตร์วริน พานิชวงษ์ 9 41
65 5410302117 นางสาวธัญญารัตน์ พื้นพรม 9 89
66 5410302265 นางสาวพิชญา ตันสกุล 9 109
67 5410302494 นางสาวสุพินโญ จงคูณกลาง 9 93.5
68 5210301583 นางสาววงศ์วิไล พัฒนศิริพงศ์ 10 87
69 5410300459 นายคณิศ นิภานพดล 10 44
70 5410300530 นายชัชรินทร์ เป็นบุญ 10 89.5
71 5410300874 นายพลาธรณ์ มหาวงศ์ 10 108.5
72 5410301234 นายอนุวัตร สูงติวงศ์ 10 49
73 5410302052 นางสาวณัฏฐรัศมิ์ ปินยาโน 10 56
74 5410302486 นางสาวสุพัชภรณ์ ล้อเรืองสิน 10 71.5
75 5410302575 นางสาวอรัญญา บุนนาค 10 72
76 5410300297 นางสาวดารัตน์ อินศิทร 11 55
77 5410300319 นางสาวสุกัญญา เหมทานนท์ 11 49
78 5410300556 นายชาญชัย พลอยศรี 11 117.5
79 5410300840 นายปิยะนัฐ ปิ่นทกูล 11 78
80 5410301021 นางสาวมารตี บัวเรือง 11 8
81 5410301056 นายวรรณศักดิ์ ตัณฑ์ประศาสน์ 11 100.5
82 5410301170 นางสาวสตกมล บัวสละ 11 29
83 5410300483 นายจิรายุทธ สิทธิศักดิ์ 12 44
84 5410300564 นายฐานันดร เพ็ชรดี 12 78.5
85 5410300688 นายทิวากรณ์ พวงสกุล 12 51.5
86 5410300700 นายนพนนท์ ชนินทยุทธวงศ์ 12 60.5
87 5410300777 นายนิธิสรรค์ ไชยรักษ์ 12 27
88 5410301811 นายศิวกร ประมุทา 12 58.5
89 5410301919 นายคัมภีร์ ชลภักดี 12 65.5
90 5410301919 นายเตชินทร์ สามงามน้อย 12 100.5
91 5410302346 นายรณกร สหศักย์ 13 82
92 5410302249 นายพงศธร คล้ำชื่น 13 45
93 5410302141 นายนันทภพ สุภิวงศ์ 13 58
94 5410300891 นางสาวพัชรินทร์ สอนไวย์ 13 77.5
95 5410300823 นายปวรุตม์ บุญประเสริฐ 13 74
96 5410300645 นายณัฐพล แจ้งนคร 13 58.5
97 5410300491 นายจิรายุส นิลจินดา 13 41.5
98 5410300734 นายนรากร โตจิต 13 34.5
99 5410302362 นางสาวลักษมี พันธุวัฒน์ 14 61
100 5410302176 นางสาวนิโลบล มีศรี 14 82
101 5410301927 นางสาวจริยา วิริยะกาล 14 64
102 5410301889 นางสาวกัลยากร พุฒชู 14 80
103 5410300963 นายภาคภูมิ ชุ่มใจ๋ 14 68
104 5410300408 นางสาวกิตติภรณ์ สุวรรณพงษ์ 14 31
105 5410300327 นายสุทธิชาติ พงศ์ทัศนะธาดา 14 55
106 5410302435 นายศิรวัชร์ มานพพันธ์ 15 77.5
107 5410302371 นายวศิน หนวดพรม 15 60.5
108 5410302087 นายณัฐพงษ์ กัลยาแก้ว 15 50.5
109 5410301242 นายอภิสิทธิ์ ไชยชาติ 15 79.5
110 5410301137 นายศรัณย์ ภู่เพ็ชร์ 15 28
111 5410300866 นายพฤกษ์ ซูแสวงทรัพย์ 15 57
112 5410300858 นายพงษ์พิพัฒ อ่อนธรรม 15 107.5
113 5410300661 นายทศพร วรคุตตานนท์ 15 31
114 5410302460 นางสาวสุชาดา ป้านจันทร์ 16 53
115 5410302397 นางสาววิภาวี แสงพุ่มพงษ์ 16 55.5
116 5410302028 นางสาวชุติมณฑน์ สำอางศรี 16 124
117 5410300602 นางสาวณัฐชา การีพจน์ 16 81
118 5410300467 นางสาวจารุวรรณ แก้วจอหอ 16 37
119 5410300441 นายคชกริช ผลานิสงค์ 16 76
120 5410300416 นางสาวขนิษฐา บุญวัติ 16 73
121 5410300122 นายปรียาพันธ์ ร่องแก้ว 16 57
122 5410302257 นายพงษ์ศักดิ์ แผลงงาม 17 91.5
123 5410302206 นางสาวปนัดดา แววเพ็ชร์ 17 95
124 5410302001 นางสาวชยิสรา แปนบ้าน 17 70.5
125 5410301951 นางสาวจิรวรรณ ศิรินวล 17 107.5
126 5410301048 นางสาววรรณรัตน์ แซ่ท่อง 17 37
127 5410301005 นางสาวมนสิการ พงษ์พันธ์ 17 106.5
128 5410300831 นางสาวปิยนุช ศรีกระจ่าง 17 82
129 5410300726 นางสาวนภาพร เค้ามิม 17 89.5
130 5410302532 นางสาวอนัญญา สุมน 18 99
131 5410302427 นางสาวศศิมา แสสาเหตุ 18 69
132 5410301897 นางสาวกานต์รวี ทวีตา 18 73
133 5410301544 นายสุรเดช โชติวุฑฒากร 18 81
134 5410301145 นายศรัณย์ ศรัทธาทิพย์กุล 18 71
135 5410300360 นางสาวกนกนวล เครือวัล 18 87
136 5410300718 นางสาวนพรัตน์ สัมชัยภูมิ 18 15
137 5410302311 นางสาวเมทินี หอมจันทร์ 19 82.5
138 5410302281 นางสาวพิมภิรัตน์ มณีเหล็ก 19 105
139 5410302273 นางสาวพิมพิลัย ขันทรี 19 82
140 5410302036 นางสาวฐิตาภา ธัญญะพานิช 19 60.5
141 5410301960 นางสาวจุฑามาศ ราชมนตรี 19 76.5
142 5410301200 นางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ์ 19 88
143 5410301196 นางสาวสิรีธร แซ่เฉี้ยง 19 78
144 5410301188 นายสมบัติ สังข์ทอง 19 112
145 5410302303 นายภูวิศ เมฆกิจ 20 99
146 5410301251 นายอริยวัตร สงวนวงษ์ 20 74.5
147 5410301218 นายเสรี หมุดแก้ว 20 74.5
148 5410301030 นายวรพล เจษฎานันทกุล 20 114
149 5410300793 นายปกรณ์ รัตนธรรม 20 80
150 5410300696 นายธีรภัทร ซาซุม 20 43
151 5410300629 นายณัฐพงค์ โกสิทธิ์ 20 86.5
152 5410300505 นายจิรายุส แหยมรักชาติ 20 57.5
153 5210302628 นายภาณุภณ อินเงิน 21 70
154 5410300394 นายกฤษณพงษ์ อุ่นเจริญ 21 109.5
155 5410300432 นางสาวขวัญเนตร ทองศรี 21 89.5
156 5410300971 นายภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ 21 111
157 5410301901 นางสาวเกวลี อุปมา 21 56.5
158 5410301994 นายเจษฎา บุญจันทร์ 21 78.5
159 5410302796 นายสมบูรณ์ เฉยสวัสดิ์ 21 82.5
160 5410300378 นางสาวกมลเนตร จันทร์แก้ว 22 67.5
161 5410300815 นายปรีชา ท้าวฐิติวรกุล 22 94.5
162 5410301978 นางสาวจุฑารัตน์ โชติศรี 22 65.5
163 5410302061 นางสาวณัฐกมล แมดเมือง 22 56
164 5410302184 นางสาวนีรชร หัตถอัจฉรากุล 22 87.5
165 5410302389 นางสาววัลยา หมื่นสกุล 22 89
166 5410302443 นางสาวศิริพักตร์ สนสมบัติ 22 90
167 5410300343 นางสาวกัลยา สุขสวัสดิ์ 23 84
168 5410300637 นายณัฐพนธ์ พุ่มพวง 23 51.5
169 5410300955 นายภราดร บุญพอ 23 109.5
170 5410302125 นายธำรงรัตน์ ธนภัคพลชัย 23 104.5
171 5410302451 นางสาวสินใจ ดวงสีทอง 23 97.5
172 5410302516 นางสาวสุริยาพร แสนสุริวงศ์ 23 103.5
173 5410302711 นายสุธีร์ วรกิจ 23 16
174 5210300676 นางสาวขนิษฐา พรรณบุตร 24 82.5
175 5210301796 นายพิชญ์สิชฌ์ เล็กโสภี 24 91
176 5410300769 นายนาวิน จุลกะรัตน์ 24 61
177 5410301463 นายปองพล เสนาทิพย์ 24 41.5
178 5410302044 นางสาวฐิตาภา เวียงคำ 24 112
179 5410302524 นางสาวสุรีรัตน์ อิสสอาด 24 104.5