ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4

ชื่อทุน: Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation http://www.okazakizaidan.or.jp

วันที่รับสมัคร: วันนี้ - 15 ธ.ค.59

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 23 ปี
 3. กำลังจะจบการศึกษาาระดับปริญญาตรี ภายในพฤษภาคม 2559

เงินทุนการศึกษา:

 1. ค่าใช้จ่ายเมื่อไปถึง 100,000 เยน (ได้รับครั้งเดียว)
 2. ค่าเดินทางไป-กลับ, ค่าเล่าเรียน
 3. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ๆ ละ 100,000 เยน ระหว่างเรียนภาษาและเพิ่มให้เป็น 120,000 เยน เมื่อเริ่มเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
 4. ระหว่างเรียน ได้สิทธิ์พักอาศัยในหอพักของพนักงานสายการบิน All Nippon Airways

เอกสารประกอบการสมัคร:

 1. Application Form (ตามที่กำหนดให้)
 2. Acedamic Transcript (ภาษาอังกฤษ)
 3. หนังสือรับรองการจบการศึกษา หรือหนังสือรับรองการคาดว่าจะจบ (ออกโดยสำนักทะเบียน)
 4. Health Certificate (ภาษาอังกฤษ)
 5. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ)

สนใจรับใบสมัครได้ที่อ.ชาคริต